Ga door naar de inhoud
GRATIS economy verzending vanaf € 50 (inc. btw)

VistaPrint Gebruiksvoorwaarden

 
Acceptatie van de gebruiksvoorwaardenTerug naar bovenGelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door te lezen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op je toegang en gebruik van deze site. Door het bezoeken en gebruiken van deze site ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en enige additionele richtlijnen, restricties of regels die in connectie met specifieke secties of diensten van deze site gepost worden. Al zulke additionele richtlijnen, restricties of regels zijn hierbij onderdeel van de gebruiksvoorwaarden.Vistaprint behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, zonder je daarvan tevoren van op de hoogte te stellen. Je dient deze voorwaarden te bekijken als je de site bezoekt.

Je gaat ermee akkoord dat wij alle wettelijke communicatie en mededelingen per elektronische post versturen naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij inschrijving of hebt vermeld op onze website. Je kunt je toestemming voor het ontvangen van communicatie terugtrekken door contact op te nemen met de klantenservice. Als je je toestemming intrekt, wordt je account echter geannuleerd.

Automagneten zijn onderhevig aan de volgende gebruikersvoorwaarden: Automagneten gebruikersvoorwaarden .

Vistaprint Hosting-Services zijn onderhevig aan de volgende gebruikersvoorwaarden: Hosting-Services gebruikersvoorwaarden

Auteursrechtelijk beschermde materialen voor beperkt gebruikTerug naar bovenDeze Site bevat illustraties, foto's, afbeeldingen, lay-out van documenten, grafische ontwerpen, tekst, lettertypen, muziek, software tools en andere informatie (hierna "Inhoud" genoemd). Deze Site en alle Inhoud zijn het auteursrechtelijk eigendom van Cimpress plc en/of haar dochterondernemingen (hierna aangeduid als "Vistaprint") of het auteursrechtelijk eigendom van partijen van wie Vistaprint zulk eigendom heeft gelicenseerd. Alle rechten op deze Site en haar Inhoud zijn wereldwijd voorbehouden. Het is strikt verboden de Inhoud of een deel daarvan te behouden, kopiëren, distribueren, publiceren, of gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze Gebruiksvoorwaarden. Vistaprint behoudt zich het recht voor om de Inhoud of een deel daarvan op elk moment uit te breiden, te verwijderen, of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen aan de Inhoud, door u of Vistaprint, blijven eigendom van Vistaprint en haar licentiegevers.De logo-ontwerptool die op de site gebruikt wordt bevat een beperkt aantal elementen, zoals pictogrammen, lettertypen, kleurenschema’s en ontwerpeffecten. Vistaprint behoudt het recht om al deze elementen te gebruiken en om deze elementen beschikbaar te stellen voor toekomstig gebruik door andere partijen. Als je een logo ontwerpt en/of een logo toevoegt aan één of meerdere producten, ontvang je geen rechten of verplichtingen ten aanzien van individuele logo-elementen. Andere Vistaprint klanten behouden het recht om de ontwerptool te gebruiken en dergelijke of identieke combinaties van deze elementen te maken. Vistaprint kan niet garanderen dat je logo niet zal lijken op logo’s die ontworpen en gebruikt worden door andere partijen. Vistaprint geeft geen enkele vorm van garantie dat logo’s ontworpen met gebruik van de logo-ontwerptool geen inbreuk maken op of niet in aanmerking komen voor een vordering wegens inbreuk op handelsmerken of andere rechten van andere partijen. Het is geheel je eigen verantwoordelijkheid om advies van een advocaat te verkrijgen met betrekking tot rechten over de beschikbaarheid van je logo voor je gebruik en te controleren dat je gebruik geen inbreuk maakt op de rechten van een andere partij.Gebruik van de siteTerug naar bovenJe hebt toestemming om deze site en zijn inhoud te bezoeken en te gebruiken voor het doel van het voorbereiden, het evalueren en het bestellen van gedrukte producten van Vistaprint (hierna “Producten” genoemd). Het downloaden, bewaren, gebruiken, publiceren of distribueren van een onderdeel van deze site is niet geoorloofd of toegestaan. Het verkrijgen van producten van Vistaprint geeft je niet het recht om een gedeelte van de inhoud apart van de gedrukte producten die door Vistaprint aan je geleverd worden te gebruiken.Je gaat ermee akkoord deze site op een verantwoordelijke manier te gebruiken, op een manier die in volledige overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden en de lokale wetten en regels, inclusief de export- en importwetgeving. Op geen enkele wijze mag een onderdeel van de inhoud als een handelsmerk of servicemerk gebruikt worden, voor pornografisch gebruik, voor enig onwettig gebruik, voor het aanbrengen van schade aan een persoon, voor het overtreden van het recht op privacy of publiciteit, voor het inbreuk maken op een auteursrecht, handelsnaam, handelsmerk, servicemerk of ander intellectueel eigendomsrecht van een persoon of entiteit. Je gaat ermee akkoord dat je deze site niet zult gebruiken voor de productie van producten die kwetsend, illegaal, bedreigend, schadelijk, obsceen of op een andere manier bezwaarmakend kunnen zijn. Vistaprint heeft het recht om zijn service naar klanten die Vistaprint voor ongewenste activiteiten gebruiken stop te zetten.Alleen jij bent verantwoordelijk voor de inhoud, foto's, afbeeldingen, tekst of ander materiaal dat je aan je producten toevoegt. Je gaat ermee akkoord geen tekst, afbeeldingen, ontwerpen, handelsmerken, servicemerken of ander werk van derden waarop auteursrechten rust toe te voegen aan je producten, tenzij je de benodigde toestemming hebt van de eigenaren. Je bevestigt dat je producten geen inbreuk maken op de rechten van enige andere derde partij, inclusief auteursrecht, handelsmerk, recht op publicatie of privacy, dat je geen laster pleegt of een derde partij in diskrediet brengt en dat je alle benodigde rechten en toestemming hebt om materiaal van derden te gebruiken voor je producten, inclusief materiaal van derden dat beschikbaar is gesteld door een ontwerpservice van derden die toegankelijk is via de site. Door het plaatsen van een bestelling op deze site bevestig je dat je de benodigde toestemming, rechten en bevoegdheid hebt om de bestelling te plaatsen en je geeft Vistaprint toestemming om de producten namens jou te produceren. Je geeft Vistaprint het recht om afgeleide werken te kopiëren, aan te passen en te creëren en alle geüploade inhoud (inhoud die jij hebt geüpload) te vectoriseren om je bestelling te kunnen verwerken. Bovendien bevestig je dat je voldoende rechten hebt om Vistaprint toe te staan om afgeleide werken te kopiëren, aan te passen en te creëren en alle geüploade inhoud te vectoriseren om je bestelling te kunnen verwerken.

Je mag de site niet gebruiken om e-cards te verzenden op een manier die geldt als spam of ongewenste e-mail. Je mag geen scripts of andere programma's gebruiken om automatisch e-cards te maken of te versturen. Vistaprint behoudt zicht het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving het aantal ontvangers aan wie je een e-card stuurt of het aantal e-cards dat je kunt versturen te beperken.
Je gaat ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor het beschermen van je wachtwoord en het controleren van de toegang tot je account. Je gaat ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor alle geplaatste bestellingen via je account, alsmede alle acties die via je account plaatsvinden.EigendomsoverdrachtTerug naar bovenJe gaat ermee akkoord dat de verzendregels voor alle producten gebaseerd zijn op FOB en dat het eigendomsrecht naar de klant wordt overgedragen ten tijde van verzending. Dit houdt in dat het risico van verlies tijdens verzending naar je wordt overgedragen op het moment dat de verzending aan de bezorgdienst wordt overgedragen. Voor producten die in elektronische vorm aangeleverd worden, ga je akkoord dat de levering van een dergelijk product als voldaan beschouwd zal worden (a) op het moment dat wij het product via e-mail of een andere vorm van elektronische communicatie naar je verzonden hebben of (b) op het moment dat wij een notificatie sturen waarin wij aangeven dat het product klaar is om gedownload te worden van de website.VrijwaringTerug naar bovenJe gaat ermee akkoord Vistaprint en alle partijen van wie Vistaprint gedeelten van de Inhoud in licentie heeft gekregen, alsmede zijn Raad van Bestuur, directie en werknemers te vrijwaren van en verdedigen tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven voortvloeiend uit of gerelateerd aan (i) je inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden of (ii) enige rechtszaak, claim of eis voortvloeiend uit of gerelateerd aan enige tekst, foto, afbeelding, grafisch materiaal en ander materiaal dat je in onze producten hebt verwerkt en dat geen onderdeel van de standaard inhoud van de site was.Afwijzing van garantieTerug naar bovenDE SITE WORDT AANGEBODEN IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT ZONDER ENIGE (IMPLICIETE OF EXPLICIETE) GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. JE BEVESTIGT DAT DEZE SITE MOGELIJK NIET ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL WERKEN. DEZE SITE KAN VERWIJZINGEN EN LINKS NAAR PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN ONAFHANKELIJKE BEDRIJVEN BEVATTEN. DEZE VERWIJZINGEN EN LINKS WORDEN AANGEBODEN IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN EN ZONDER ENIGE (IMPLICIETE OF EXPLICIETE) GARANTIE.De 'gegarandeerd goed-garantie' van Vistaprint geldt tot 10 jaar na aankoop. Bij het aanvragen van een restitutie geldt: de tijd dat het duurt voordat je het retourbedrag op je rekening ontvangt verschilt per bank. In de meeste gevallen is het bedrag binnen 30 dagen weer teruggestort. Er zijn omstandigheden waar VistaPrint geen controle over heeft en die daardoor niet onder de garantie vallen. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor: De spelling of grammaticale juistheid van teksten die door de klant zijn aangeleverd, een lage resolutie van foto's die door de klant zijn geüpload, ontwerpfouten die door de klant zijn gemaakt, de keuze voor ontwerpopties zoals de afwerking, het aantal of het producttype en schade aan het product die na de levering zijn ontstaan.Controleer het ontwerp zorgvuldig op fouten, voordat je de bestelling plaatst. VistaPrint controleert de ontwerpen van zijn klanten niet voordat deze worden geprint.Beperking van aansprakelijkheidTerug naar bovenVISTAPRINT OF ZIJN LICENTIEHOUDERS, LEVERANCIERS OF VERKOPERS, HUN RAAD VAN BESTUUR, DIRECTIE, WERKNEMERS OF AGENTEN ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF VOOR ENIGESCHADE ALS GEVOLG VAN HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, OF VISTAPRINT NU WEL OF NIET IN KENNIS IS GESTELD OVER DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE WERKING VAN DE SITE OF HET NALATEN PRODUCTEN OF DIENSTEN AAN TE BIEDEN DIE JE BIJ VISTAPRINT OF ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN BESTELT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOORTVLOEIEND UIT VERGISSING, WEGLATING, VIRUSSEN, VERTRAGING OF ONDERBREKING VAN DE SERVICE. VISTAPRINT ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE OF CONSEQUENTIES VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN ONGEPAST OF ONGEOORLOOFD GEBRUIK VAN DEZE SITE OF DE INHOUD ERVAN.Website feedbackTerug naar bovenOpmerkingen, suggesties, voorstellen of andere feedback (collectief "Feedback informatie") aangeleverd aan Vistaprint in connectie met de werking of inhoud van deze site zal door de aanbieder aangeboden en door Vistaprint ontvangen worden op een niet-vertrouwelijke basis. Al zulke opmerkingen, suggesties en andere informatie worden het exclusieve eigendom van Vistaprint. Door het aanleveren van zulke informatie aan Vistaprint ga je akkoord dat je aanlevert en kostenloos overdraagt al je rechten en deelnames in deze informatie, inclusief alle kopierechten en andere intellectuele rechten. U gaat ermee akkoord dat Vistaprint gerechtigd is deze informatie op een ongelimiteerde basis te gebruiken.BetalingTerug naar boven

Bij een bestelling gebeurt betaling altijd geheel vooraf door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden op de betaalpagina. Indien de betaling niet of gedeeltelijk binnenkomt nadat de bestelling reeds is verwerkt, dan blijf je het (rest)bedrag aan Vistaprint verschuldigd, tenzij Vistaprint de bestelling annuleert. In geval van annulering van de bestelling zal het reeds betaalde bedrag minus eventuele administratiekosten gerestitueerd worden.

Bij wanbetaling ontvang je een aanmaning per e-mail. Mocht je na deze aanmaning in gebreke blijven, dan behoudt Vistaprint zich het recht voor om de vordering over te dragen aan een incassobureau en/of het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke rente, administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten.

Wetgeving van toepassingTerug naar bovenDe partij met wie je zaken doet en de verkoper van de producten en diensten die worden aangeboden en verkocht op deze site is Vistaprint B.V., een besloten vennootschap opgericht naar het recht van Nederland, met het hoofdkantoor in Venlo, Nederland. Alle kwesties in verband met de bescherming, inbreuk of misbruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt beheerst door de wetten op auteursrecht van de Verenigde Staten van Amerika. Alle andere zaken met betrekking tot je toegang tot of het gebruik van deze site vallen onder de Nederlandse wet. Elke juridische actie of procedure met betrekking tot of voortvloeiend uit je toegang tot of het gebruik van deze site worden behandeld in Amsterdam, Nederland. Je verklaart de bevoegdheid van rechtbanken in Amsterdam, in Nederland in te dienen en gaat ermee akkoord dat de locatie van deze rechtbanken geschikt is in een dergelijke juridische actie of procedure. Je verklaart tevens dat je je niet beroept op elke juridische actie of procedure waarbij Vistaprint betrokken is en dat een zitting van de rechtbank in Amsterdam een lastig forum is voor dergelijke juridische actie of procedure. Sommige rechtsgebieden voorzien in bepaalde garanties, zoals de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Voor zover toegestaan ​​door de wet, sluiten we alle garanties uit. Voor zover toegestaan door de wet zijn Vistaprint en de leveranciers en distributeurs van Vistaprint niet verantwoordelijk voor gederfde winst, omzet, of gegevens, financiële verliezen of indirecte, bijzondere, verstrekkende voorbeeldige of bestraffende schade. We erkennen dat je in sommige landen wettelijke rechten hebt als consument. Als je gebruik maakt van de Diensten voor een persoonlijk doel, dan kan niets in deze voorwaarden of eventuele aanvullende voorwaarden de wettelijke rechten van de consument beperken waarvan niet mag worden afgeweken volgens de overeenkomst. Je kunt het online geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie raadplegen via https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.